نام شركت
مقصد
روزهاي حركت
ساعات حركت
تلفن هاي تماس(رزرو بليط)
آدرس اينترنتي
شركت سير و سفر
 
چالوس- تنكابن
همه روزه
13
33550116- 33556862
WWW.seirosafar-ghazvin.ir
شركت سير و سفر
 
همدان
همه روزه
7 صبح
33550116-33556862
"
شركت سير و سفر
 
كرمانشاه
همه روزه
45/7 صبح
33550116-33556862
"
شركت سير و سفر
 
ساري
همه روزه
8 صبح
33550116-33556862
"
شركت سير و سفر
 
اهواز- همدان
همه روزه
14
33550116-33556862
"
شركت سير و سفر
 
مشهد
همه روزه
30/14
33550116-33556862
"
شركت اميد
 
تنكابن
همه روزه
7
33555225-33559955
 
شركت اميد
 
اصفهان
همه روزه
13
33555225-33559955
 
شركت اميد
 
مشهد
همه روزه
30/14
33555225-33559955
 
شركت روشن –
سيرو صفا
قم
همه روزه
14- 30/8
33577812-33557524
WWW.roshan –dana.com
شركت روشن – سيرو صفا
 
مشهد
همه روزه
30/14
33577812-33557524
"
شركت روشن – سيرو صفا
 
شيراز
همه روزه
30/15
33577812-33557524
"
شركت جهان گشت مهر
 
رحيم آباد – كلاچاي
همه روزه
15/7
33575540-33555540
 
شركت جهان گشت مهر
 
سياهكل
همه روزه
8
33575540-33555540
 
شركت جهان گشت مهر
 
رحيم آباد – كلاچاي
يكروز درميان
45/14
33575540-33555540
 
شركت سفر طلايي
 
سنقر
همه روزه
30/6
33570770- 33561117
WWW.SafarTalaei.com
شركت سفر طلايي
 
اراك
همه روزه
45/7
33570770- 33561117
 
شركت سفر طلايي
 
سنندج
همه روزه
15/10
33570770- 33561117
 
شركت سفر طلايي
 
اصفهان
همه روزه
13
33570770- 33561117
 
شركت سفرطلايي
 
كرمانشاه – همدان
همه روزه
15/14
33570770- 33561117
 
شركت سفرطلايي
 
مشهد
همه روزه
30/14
33570770- 33561117
 
شركت عادل سفر
 
كلاچاي
همه روزه
 15- 30/7
33555885
 
شركت اعتمادسفر
 
تهران
همه روز
4 صبح تا 20 شب
33577788
 
شركت سرعت سفر -
عارف سفر
 
تهران
همه روز
4 صبح تا 20 شب
33576700- 33576800
 
شركت گيتي پيما
 
 
تهران
همه روز
4 صبح تا 20 شب
33574449
 
شركت امين سفر
 
 
تهران
همه روز
4 صبح تا 20 شب
33565440
 
شركت آرام سفر
 
 
تهران
همه روز
4 صبح تا 20 شب
33556634-33571155
 
شركت جوان سيرايثار
 
 
تهران
همه روز
4 صبح تا 20 شب
39-33573838
 
همسفر
 
 
تهران
همه روز
4 صبح تا 20 شب
335646460
WWW.qazvin.hamsafarco.info