اهداف سازمان اهداف سازمان

 

اهداف سازمان :
اهداف اصلي سازمان عبارتست از حفظ و نگهداري و اداره امور پايانه ها (ترمينالها) و تجهيز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش هاي پيشرفته و متناسب با افزايش رشد جمعيت و در صورت لزوم احداث پايانه ها و غرفه هاي جديد در مبادي ورودي و مناسب شهر در چهارچوب قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي (ترمينالهاي) مسافربري و ... مصـوب اسفند ماه 72 و آيين نامه هاي اجرائي مربوطه ( موضوع اجـراي اين قانون ) .