سخن مديرعامل سازمان
 
 
    بي شک پايانه ها يكي از مراكز مهمي هستند كه درصنعت حمل و نقل بخش مسافري جايگـاه ويژه اي داشته و بعنـوان مركزي بـراي تـردد و حمل و نقل برون شهـري بشمار مي رود. لذا وجود يك شبكه بهينه خدمات در پايانه ها مي تواند اثر بسيارمثبتي از آن شهـر در ذهن مسافرين، گـردشگـران و جهـانگـردان فراهم نمايد و هدف اصلي اين سازمان که همانا رضايتمندي مسافرين محترم مي باشد را تحقق بخشد.
    سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين جزء27سازمان موجود دركشور بوده كه تمام ابزار و امکانات خود را جهت نيل به اين هدف بکـــــار بسته است.
    با توجه به رشد وگسترش كمي و كيفي مجموعه پايانه ها وضعيت موجود را مناسب و شايسته همشهريان عزيز خود نمي دانيم و تلاشمان اينست که با استفـاده از نظرات كارشناسان دلسوز و مجــرب و الگـوبرداري درست و صحيح از ترمينال هاي مسافربري شهـرهاي ديگر، وضعيت مطلـوبي را بـراي همـوطنان و همکاران صنعت حمل و نقل ايجاد نماييم، مشارکت فکري همکاران ، همشهريان و هموطنان عزيز را جهت ارائـه خـدمات بهتـر و مطلـوبتر استدعا دارم.
    برخود لازم مي دانم از عنايتها و مساعدت هاي رياست محترم شـوراي سازمان و شهردار محترم قزوين جناب آقاي مهندس نصرتي و رياست محترم هيأت مديره سازمان جناب آقاي دكتر همداني و ديگر اعضاي محترم که همواره با تلاش شبـانه روزي خـود سازمان پايانه ها را در جهت رسيدن به استانداردهاي مورد قبول ، ياري نموده اند تقدير و تشكر مي نمايم.
 
 
علی محمدحسینی                
 مديرعامل سازمان