قله شاه البرز از ارتفاعات البرز غربي است و در شمال شرقي دره الموت قرار دارد. ارتفاع اين قله به 4300 متر مي رسد و يکي از مرتفع ترين قلل منطقه مي باشد. مسير صعود به اين قله روستاي «اوانک» در منطقه الموت و روستاي «حسن جون» در منطقه طالقان مي باشد.