قلعه الموت در شمال غربي استان قزوين و در نزديکي روستاي گازر خان قرار دارد. شهرت اين قلعه به خاطر حسن صباح مروج مذهب اسماعليه در دوره سلجوقي است. حسن صباح پس از رانده شدن از دربار ملکشاه سلجوقي براي فراگيري اصول مذهب اسماعليه نزد فاطميان مصر رفت و در مدت کوتاهي به داعي کبير ملقب شد او پس از بازگشت سر تاسر ايران را جهت پيدا کردن مقري براي فعاليت هاي خود زير پا نهاد و در نهايت منطقه الموت را به عنوان مکاني براي فعاليت هاي خود انتخاب کرد در مورد سال ساخت اين قلعه ميان مورخان اختلاف نظر است اما بايد آن را متعلق به اوايل دوره اسلامي دانست. حسن صباح در سال 482 ھ .ق اين قلعه را تصرف و بهاي آن را که معادل هزار يا سه هزار دينار طلا بود به حاکم رانده شده آن پرداخت. اين قلعه در سال 654ھ.ق به تصرف هولا کو خان مغول درآمد. با تصرف اين قلعه و به آتش کشيده شدن کتابخانه نفيس آن اين قلعه از رونق افتاد و به زندان و تبعيد گاه تبديل شد

به دليل حوادث طبيعي و غير طبيعي آثار به جاي مانده از اين قلعه بسيار اندک است. سازمان ميراث فرهنگي کشور براي رسيدن به اطلاعات بيشتر درباره اين قلعه تاريخي به حفاري علمي در اين منطقه مشغول است.