پروژه های عمرانی در مناطق سه گانه شهر فعال است

با مدیریت هزینه و برنامه‌ریزی و در راستای سیاستهای شورای اسلامی شهر قزوین پروژه های عمرانی در سطح مناطق سه گانه شهر فعال است