ابهامات موجود در پروژه خانه فرهنگ چوبیندر برطرف شود

علی رغم اینکه پروژه خانه فرهنگ چوبیندر یکی از اولویتهای مهم شورای ششم بود اما پس از گذشته سه سال هنوز تکمیل نشده و ابهامات زیادی در قرارداد مالی وبخشهای فنی آن وجود دارد که باید برطرف شود.

مصوبه- تعرفه ورودی بازدید از باغ وحش رباتیک 1403/1/26-مصوبه 30

تعرفه ورودی بازدید از باغ وحش رباتیک 1403/1/26 تعرفه ورودی بازدید از باغ وحش رباتیک 1403/1/26 ...

مصوبه- تعیین وضعیت 33 دستگاه اتوبوس تبدیلی از گازسوز به دیزلی1403/1/26-مصوبه 25

تعیین وضعیت 33 دستگاه اتوبوس تبدیلی از گازسوز به دیزلی1403/1/26- تعیین وضعیت 33 دستگاه اتوبوس تبدیلی از گازسوز به...