مصوبه- واگذاری پروژه بادامستان از طریق برگزاری مزایده عمومی 99/7/1-مصوبه 124

واگذاری پروژه بادامستان از طریق برگزاری مزایده عمومی 99/7/1- واگذاری پروژه بادامستان از طریق برگزاری مزایده عمومی...

مصوبه- واگذاری نهرمتروکه به آقای موسوی و باقری99/6/22-مصوبه 120

واگذاری نهرمتروکه به آقای موسوی و باقری99/6/22 واگذاری نهرمتروکه به آقای موسوی و باقری99/6/22 ...

مصوبه- اعطای تراکم تشویقی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران 99/6/22-مصوبه 118

اعطای تراکم تشویقی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران 99/6/22- اعطای تراکم تشویقی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران...