سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

واگذاری طبقه 2 ساختمان بازارسعادت درقالب اجاره به شورای استان و شهرستان98/7/23

واگذاری طبقه 2 ساختمان بازارسعادت درقالب اجاره به شورای استان و شهرستان98/7/23

واگذاری طبقه 2 ساختمان بازارسعادت درقالب اجاره به شورای استان و شهرستان98/7/23