شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

فریبرز کریمی، نامزد تصدي شهرداري قزوين تاکید کرد؛

ضروت تهیه طرح جامع بافت قدیم در قزوین

فریبرز کریمی، نامزد تصدي شهرداري قزوين با حضور در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين به ارائه برنامه هاي خود پرداخته و به سوالات اعضا پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین گفت : ابتکارعمل با کمک وپشتوانه شورای اسلامي شهر وتعریف پروژه هاي بلندمرتبه سازي و جذب سرمایه گذاری درشهرقزوین می تواندبه توسعه درآمد پایداردرشهرکمک کند.

وي در ادامه طی سخنانی به ارائه فعالیتهای علمی اجرایی و مدیریتی خود پرداخت و با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاری درشهرقزوین اظهارکرد: عرصه های مناسب را درپهنه شمال قزوین داریم که می توان با سهولت در روندسرمایه گذاری ساختمانهای بلندمرتبه که جذابیت بالایی در میان مردم دارد را ایجاد کنیم.

کریمی افزود: ایجادسرزندگی و نشاط منطقی درحدود قانون و ارایه راهکارهای منطقی واعتقادبه خدمتگزاربودن و نه حاکم بودن بایستی ازشرایط حاکم برمدیران باشد.

وی به بخشی از برنامه های خود اشاره کرد وگفت : استفاده ازظرفیتهای قوانین شهری وقانون شهرداری ها وتوجه به مشکلات درحوزه اقتصادی، توسعه حمل و نقل مبتنی برناوگان حمل و نقل و پیاده مداری ازجمله مواردی است که بایستی دربرنامه ریزی ها موردتوجه قرارگیرد.

وی برضرورت التزام به مشورت به صورت واقعی تاکید کرد وگفت : اعتمادبه زیرمجموعه و کارکنان وتوانایی مبتنی برمشورت و خبره پروری ازموضوعاتی است که در دستورکار وبرنامه های بنده وجود خواهد داشت.

اعتماد به مدیریت بانوان ،توجه به سیما ومنظرشهری، توجه به موضوع حفظ باغستان سنتی ، توجه به توسعه گردشگری قزوین واستفاده کارشناسان خبره درحل مشکلات و بدهی های شهرداری و توسعه درامدهای پایدارازجمله مباحث عنوان شده توسط این نامزد تصدی پست شهرداری قزوین بود.

گفتنی است؛ فریبرزکریمی داراي مدرك دكتراي معماري و رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) است كه برگزاری و داوري مسابقات علمی، تهیه طرح های پژوهشي، تهیه بیش از60طرح هادی وتفصیلی روستایی وتهیه طرح هادی شهري را در كارنامه كاري خود دارد.

/پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط