شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

اعطاي هداياي نقدي تشويقي براي حفظ قرآن کريم

طبق بند 2 ماده 71 قانون تشکيلات شوراها، طرح اعطاي تسهيلات تشويقي به حافظان قرآن کريم با قيد دو فوريت در صحن شورا مطرح گرديد و با موافقت اعضا، در دستور کار شهرداري قرار گرفت.

 

 در توضيح اهداف اين طرح آمده است: « با توجه به اهميت قرآن کريم در نظام اسلامي و نقش حمايتي و سرنوشت ساز آن  در عرصه هاي  مختلف، پيشنهاد مي شود سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري، معاونت قرآني خود را فعال نموده و با ايجاد سايتي قرآني، نسبت به ثبت مشخصات کليه افراد قرآن پژوه قزوين و تمام دست اندرکاران اين حوزه اقدام نمايد به نحوي که به اعضاي اين سايت، در ازاي حفظ و يادگيري مفاهيم هر جزء قرآن مبلغ 500 هزار ريال هديه پرداخت شود؛ با توضيح اين که 80 در صد  اين هديه نقدي در اختيار حافظ و 20 درصد باقي مانده  به مربي و مسئول کانون قرآن پژوه عضو آن، اختصاص يابد.»

يادآور مي شود؛ سقف اعتبار اختصاص يافته براي اجراي اين طرح 2 ميليارد و 500 ميليون ريال براي يک سال و براي حفظ 5 هزار جزء قرآن پيشنهاد شده است.

 

تصاویر مرتبط