دوشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۹

به منظور ساماندهي توليد پوشاك اسلامي بانوان:

نشست هم انديشي كميسيون تلفيق فرهنگي و پيگيري شورا با معاون سياسي و امنيتي استانداري برگزار شد.

جلسه مشتركي در استانداري با حضور سردار صابري و اعضاي كميسيون هاي فرهنگي و پيگيري بربا هدف تسريع در روند طرح توليد و عرضه پوشاك اسلامي بانوان برگزار شد.

 

در اين نشست كميسيون هاي فرهنگي و نظارت و پيگيري بر مصوبات شورا ضمن تاكيد بر لزوم تسريع اجراي طرح عفاف و حجاب با توجه به حجم تبليغات بيگانه در اين زمينه خواستار حمايت هاي مالي شد.و افزودند : جهت پيشبرد ،ورود و رقابت اين طرح با واردات خارجي ضرورت دارد سازمان هاي اين شهر تا آنجا كه مي توانند در اين امر همراهي نمايند و همچنين پيش بيني ابزارهاي لازم جهت روند مداوم طرح از ضرورياتي است كه بايد به آن توجه جدي شود تا شاهد استقبال از لباس هاي اسلامي باشيم كه نتيجه اين امر به خانواده كه مهمترين نهاد جامعه است باز خواهد گشت در اين راستا شورا و شهرداري  شهر قزوين با تمام توان خود ايجاد مكان هايي جهت اجراي اين طرح را در مناطق 3 گانه شهرداري در دستور كار خود قرار داده است.
سردار صابري نيز با   استقبال از چنين طرحي گفت : جهت تامين پشتوانه مالي و اجرايي از طريق راه هاي قانوني حمايت هاي لازم را در اين زمينه به عمل خواهيم آورد چرا كه چنين طرحي از نيازهاي فعلي جامعه به شمار مي رود.
  

تصاویر مرتبط