بازدیدمحمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مدیران استانی و شهری از برخی پروزه های شاخص استان قزوین