دیداررئیس و اعضای شورا و شهردار با رئیس کل دادگستری استان به مناسبت هفته قوه قضائیه