بازدیدرئیس و اعضای شورای شهر و شهردار قزوین از پروژه های محور نسیم شمال ، فرهنگسرای چوبیندر و پل شرکت نفت