بازدید رئیس و نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری از ایستگاههای آتش نشانی شهرک اندیشه و دانش