97/09/25-تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر قزوین از شهروندان اتوبوس سوار.(به مناسبت هفته حمل و نقل)