دیدار مردمی اعضای شورا با شهروندان در شهرداری منطقه 3