چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حافظی:

طرح راهبردی - عملیاتی احیای خانه های تاریخی تحت تملک نهادهای عمومی و دولتی شهر قزوین در دست تهیه است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: باززنده‌سازی و احیا، در برگیرنده کلیه فعالیت‌هایی است که در نهایت به بقا و معرفی هر چه بهتر تمدن و فرهنگ گذشته یک سرزمین منجر می‌شود اما آن چه از باززنده‌سازی و احیای بنای تاریخی انتظار می‌رود، اعطای عملکردی جدید، انطباق و سازگاری فعالیت‌های انسانی با کالبد معماری در قالب کارکردی تعریف شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: طرح راهبردی -  عملیاتی احیای خانه های  تاریخی تحت تملک نهادهای عمومی و دولتی  شهر قزوین با سفارش سازمان نوسازی و بهسازی توسط سازمان خدمات طراحی در دست تهیه است.

حافظی گفت: از آن‌جایی که عوامل بسیاری بر طرح‌های باززنده‌سازی موثرند، شناساسی زمینه‌های مختلف و معیارهای سازگار با هر مجموعه تاریخی در شکل‌گیری روند اصولی و مسیر باززنده‌سازی آن مجموعه نقشی اساسی دارد.

وی افزود: آنچه در این فرایند بسیار موثر است تاکید بر این است که با توجه به ویژگی‌ها و شرایط خاص هر مجموعه، روند اعطای هر کاربری جدید و انطباق فعالیت‌های انسانی با کالبد معماری از چه طریقی شناسایی و پیاده‌سازی می‌شود و چگونه می‌توان با ایجاد همگرایی بین مولفه‌های شکل دهنده یک بنای تاریخی کلیتی یکپارچه را به وجود آورد.

حافظی بیان کرد: انطباق عملکرد جدید یک اثر معماری با کالبد تاریخی آن رویکردی قابل توجه در زمینه میراث فرهنگی کشور است. انطباق پایدار یک خانه تاریخی با عملکردی جدید نوعی حفاظت از بنا است، مشروط بر اینکه در این روند به مکان و یا اهمیت فرهنگی آن آسیبی نرسد. در این نوع حفاظت از بنای تاریخی نه تنها عملکرد با بنا منطبق خواهد شد؛ بلکه درک اهمیت فرهنگی یک مکان تاریخی تقویت می‌شود و آن را به بیشینه‌اش می‌رساند.

این مسئول گفت: خانه‌های تاریخی قزوین براساس نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انسان به عنوان کاربر فضا و همچنین در ارتباط با بستر طبیعی بنا شده است. حفاظت از آن‌ها به عنوان پاسداشت هویت ملی بوده و آگاهی از نحوه عملکرد و نقش اجتماعی‌شان مبنایی برای شناخت و تبیین نظام مدیریت حفاظتی از این عناصر ارزشمند بافت تاریخی قزوین است.

مدیر عامل سازمان خدمات طراحی گفت: آنچه که سبب شکل‌گیری پروژه حاضر شده است این است که؛شهر قزوین خانه‌های تاریخی و ارزشمند بسیاری در خود دارد که قاعده‌مند و برنامه‌ریزی شده ساماندهی نشده‌اند؛ تعداد محدودی از این خانه‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند اما اغلب شکست خورده‌اند و یا نتوانسته‌اند خود را در جامعه معاصر به روز کنند؛اغلب خانه‌های ارزشمند و تاریخی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.

وی ادامه داد: شهر قزوین بیش از 200 خانه ارزشمند دارد که بیش از 170 خانه در اختیار بخش خصوصی و تنها 23 عدد در تملک دولت قرار گرفته است. تعدادی از این خانه‌ها که در تملک دولت است، در اختیار ارگان‌های مختلف شامل اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و شهرداری قزوین است که ایجاد یک طرح  عملیاتی و راهبردی جهت احیا مبتنی بر شناخت نقاط ضعف، قوت، محدودیت ها و فرصت ها موضوع پروژه حاضر است.

حافظی اظهار کرد: این طرح به دنبال اعطای کاربری جدید و انطباق فعالیت‌های انسانی با کالبد معماری، قابل شناسایی و پیاده سازی است. همچنین با ایجاد همگرایی بین مولفه‌های شکل دهنده یک بنای تاریخی، سعی در ایجاد کلیتی یکپارچه دارد.

حافظی بیان کرد: از نکات موردتاکید در مطالعات و پیشنهادات این  طرح تقویت مسیر گردشگری تاریخی- فرهنگی مصوب شهر از طریق  اختصاص کاربری های متناسب و همگرا  به خانه های واقع در این مسیر است.

 

تصاویر مرتبط