جلسه تقدیم بودجه سال ۹۹ شهرداری به شورای اسلامی شهر قزوین