نخستین همایش ملی محیط زیست، مشارکت های اجتماعی و مدیریت شهری