نشست شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با اعضای ادوار شورا