حضور استان قزوین در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران