تقدیر از شهروندان اتوبوس سوار به مناسبت روز ملی حمل و نقل