نشست مشترک شهردار قزوین با رایزنان اقتصادی هشت سفارتخانه خارجی مقیم تهران