اين دروازه بر خلاف دروازه تهران قديم، تنها دراي يک نما به سوي خارج شهر است. دروازه درب کوشک داراي يک ورودي با قوس نيم دايره و کليل است و در طرفين آن، گلدسته ها و طاق نماهايي ديده مي شود. نماي خارجي اين دروازه داراي کاشيکاري رسمي بندي است.