نام و نام خانوادگي: علي محمدحسيني          
 
مدرك تحصيلي: کارشناسي حسابداري و دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت دولتي، بودجهو مالي عمومي 
 
سوابق کاري:
-کارمند دانشگاه علوم پزشکي از سال 1373تا1377
-کارشناس اداره حراست استانداري قزوين از سال 1377تا1384
-مسوول حراست فرمانداري البرز از سال 1384تا1385
-کارشناس هسته گزينش استانداري قزوين از سال 1385تا 1390
-شهردار معلم کلايه از سال 1390تا 1392
-معاون سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از سال 1392تا1393
-مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين از سال 1394 تاکنون
-عضو هيات مديره شرکت طرح توسعه همياري و شهرداري هاي استان قزوين
-عضو اصلي هيات مديره اتحاديه پايانه هاي مسافربري شهرداري هاي کشور
-عضو شوراي ترافيک شهرستان قزوين
-عضو هيات رئيسه هيات بولينگ و بيليارد استان قزوين
-خبرنگار خانه مطبوعات ايران
 
دوره‌هاي گذرانده: 
- مديريت تقاضا در حمل و نقل ارتباطات سازماني و بهره‎وري 
- ديپلماسي شهري 
- آداب و تشريفات در مذاکرات
- امنيت ملي
- تماميت و گفتگوي هم افزا
- مبارزه با پولشويي
- توسعه شهري با محوريت حمل و نقل
- مديريت اقامه نماز