مصوبه- اصلاح بودجه پروژه های عمرانی سازمان خدمات طراحی 98/10/17-مصوبه 147

اصلاح بودجه پروژه های عمرانی سازمان خدمات طراحی 98/10/17 اصلاح بودجه پروژه های عمرانی سازمان خدمات طراحی 98/10/17 ...

مصوبه- استمهال تسهیلات اخذ شده بانک شهر بنام شرکت تاراتام آسیا98/11/5-مصوبه 162

استمهال تسهیلات اخذ شده بانک شهر بنام شرکت تاراتام آسیا98/11/5 استمهال تسهیلات اخذ شده بانک شهر بنام شرکت تاراتام...