97/09/21-مجله شفاهی شهر و هنر (شب‌نشست هنرمندان شهر شهیر)