چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

حافظی:

طرح بازتولید دروازه دربکوشک به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی ، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت : طرح بازتولید فضاهای دروازه ای (دروازه دربکوشک قزوین) به در خواست سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین تهیه و به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی افزود: شهرهای تاریخی ایران درگذشته غالبا محصور به دیوار ودروازه بود و قزوین هم به عنوان یک شهرتاریخی مصداق روشنی از این قاعده تاریخی است. این شهر دردرون دیوارها قرن ها حسب اوضاع واحوال تاریخی رشد کرد و تا اواخر دوره قاجار و آغاز عصر پهلوی کما بیش آثاری ازبرج وباروی شهر باقی بود.

وی افزود: در دوره قاجار با احداث راه های جدید سرتاسری و ادامه آن ها در درون شهرها، رونق استفاده از وسایل حمل و نقل موتوری، تحولات صنعتی واقتصادی، تغییرات جمعیتی، گسترش شهرخارج از حصار وخندق آغاز و درنتیجه این تحولات، عناصر باقی مانده ازبرج و بارو در مسیر خیابان کشی ها قرار گرفته و تخریب شد.

این مسوول ادامه داد: برخی دروازه ها به دلیل قدمت و ارزشی که داشت، به صورت تک بنا ونشانه شهری حفظ شد که ازآن جمله دروازه دربکوشک در جبهه شمالی باروی تاریخی شهر را نام برد.

حافظی افزود: سیمای شهر، در حال حاضر گویای اصالت و قدمت آن نیست و پوسته ایست که معماری شهرتاریخی را درقالب توده‌‌ای بی شکل معرفی  می کند که با این پوسته، شهر به ارگانیسمی شبیه است که اندام های آن در یکدیگر ادغام شده و سیرتحولات شهردرسیمای آن مشهود نیست.

وی با بیان این که شهروندان گذشته خود را در شهر نمی بینند و بعد زمان تاریخی را احساس نمی کنند، گفت: چگونگی احیاء شهر تاریخی قزوین و احیاء مجاری حیاتی آن، برقراری ارتباطات ارگانیک شهر با پسکرانه های طبیعی خود، خواناسازی اندام های اصلی پیکره شهرتاریخی، بویژه خوانا سازی عناصر پیرامونی، مثل دیوارها ودروازه ها، چالشی است که مورد توجه پروژه تهیه طرح بازتولید فضاهای دروازه ای (دروازه دربکوشک قزوین) قراردارد.

این مسوول بیان کرد: طرح بازتولید فضاهای دروازه ای به در خواست سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین در دستور کار سازمان خدمات طراحی قرار گرفت به دنبال دستیابی به راه حلی است که طی آن  شکل کلی شهر تاریخی از طریق خواناسازی دیوار و حصار پیرامونی باز تولید شود.

مدیرعامل سازمان خدمات طر احی ادامه داد: مرحله اول پروژه به مطالعات و بررسی های تاریخی، بررسی وضع موجود و آسیب شناسی فضای دروازه ای از منظرهای مختلف پرداخته و سپس تحلیل داده ها با رویکرد بازتولید فضائی صورت گرفت. همچنین بررسی های کالبدی – فضائی از منظر طراحی شهری و بررسی ظرفیت های طراحی شهری و طراحی معماری در فضای دروازه ای درب کوشک انجام شد.

این مسوول اضافه کرد: مرحله دوم پروژه شامل بررسی و تدقیق راهبردها جهت تهیه طرح بازتولید فضاهای دروازه ای درسطح راهبردی بود که در آن به تدقیق بررسی ها و استنتاج راهبردهای طراحی شهری، تدقیق محدوده طرح و تهیه برنامه ریزی فیزیکی، تدوین ضوابط راهبردی، تهیه ایدئوگرام ها و  تهیه طرح راهبردی طرح بازتولید دروازه دربکوشک پرداخته شد .

وی گفت: طرح عملیاتی بازتولید فضای دروازه ای دربکوشک تهیه و ارائه شد که شامل تهیه الگوی طرح بازتولید فضای دروازه ای دربکوشک، حسب مقتضیات کالبدی و فضایی و تهیه طرح فاز یک و طرح فاز دو و نقشه های  اجرایی زیر پروژه های پیشنهادی می باشد.

حافظی خاطرنشان کرد: از ویژگی های منحصر به فرد این پروژه می توان به تطابق مصالح معماری با ویژگی های تاریخی مجموعه، طراحی فضای دروازه ای به عنوان یک فضای شهری پویا و فعال با محوریت دروازه درب کوشک به عنوان یک اثر تاریخی و تاکید بر ویژگی دعوت کنندگی فضا در طراحی بعنوان مفصل ورودی شهر و مبدا محور گردشگری تاریخی شهر قزوین اشاره کرد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط