بازدید سفیر اتریش و هیات همراه از قزوین و نشست مشترک با دکتر صفری شهردار قزوین