نشست صمیمی شهردار قزوین با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار