اولین جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری قزوین به ریاست سیاوش طاهرخانی شصت و سومین شهردار قزوین