دیدار حسین پیله فروش ها، مدیرعامل مخابرات منطقه قزوین با سیاوش طاهرخانی، شهردار قزوین