حضور مدیران استانی و شهری قزوین در ویژه برنامه گذر نسیم یاس به مناسبت ایام فاطمیه