بازدید مقامات بلند پایه و شهرداران استان گلستان از پروژه ها و مراکز قزوین